جوشکاری در ارتفاع با طناب :
در بعضی نقاط نیاز به جوشکاری بعضی متعلقات ، فلزات به نما هست ، نیروی کار در ارتفاع با رعایت تمام نکات ایمنی برای جلوگیری از ریختن خال جوش ها روی طناب های خود و یا تجهیزات فردی خود رعایت کند تا در هنگام جوشکاری هیچ گونه خطری او را تهدید نکند و نیروی کار در ارتفاع حتما باید از کفش و کلاه ایمنی استفاده کرده و باید از عینک ایمنی جوشکاری استفاده کند.
انواع جوشکاری در ارتفاع :
جوش آرگون
جوش آلومینیوم
جوش با دستگاه باد و اکسیژن
جوش مس
جوش برقی
که باید تمامی ابزار آلات جوشکاری و ایمنی برای نیروی کار در ارتفاع و تجهیزات وجود داشته باشد.
لازم به ذکر است که هزینه دست مزد جوشکاری در ارتفاع بیشتر از کار های دیگر است به این دلیل که بسیار خطر ناک است.

نوشته های مشابه